Acropolis of Pergamon-Temple of Trajan-Tympanon

11. February 2020