China-Wuhan-Hubei Provincial Museum & Yangtze River Light Show

Museum - Bronze Sword of Goujian & The Marquis Yi Bianzhong (Set of Bronze Bells)