Turkey-The Acropolis of Pergamon

UNESCO World Heritage Site