Meteora-Monastery of Roussanou-Religious Place

10. February 2020