Meteora-Monastery of Roussanou-Mountains

10. February 2020