Athens-Acropolis-Temple of Athena Nike

8. February 2020