China-Guilin-Guangxi-Li Mountain-Elephant Trunk Hill

2. February 2020